Parafia św. Kazimierza w Koszalinie

Rozważaj

SOBOTA BIBLIJNA – 2.05 [sobota biblijna]

TYDZIEŃ BIBLIJNY

DZIEŃ VII

SOBOTA

 

CZYTAMY ŁUKASZOWĄ EWANGELIĘ

Dzisiaj mamy kolejne trzy rozdziały Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 19-21). Najpierw się pomódl o światło Ducha Świętego, aby ta lektura była rzeczywistym spotkaniem z Bogiem w Jego Słowie. Możesz też zatrzymać się nad tym Słowem dłużej – po nabożnym czytaniu usystematyzuj sobie przeczytaną treść. Dziś spróbuj też sam zadawać sobie pytania do tekstu…

 

ROZWAŻANIE

Dzisiaj proponuję rozważyć lwowskie ślubowanie Jana Kazimierza:

 

Śluby króla Jana Kazimierza, złożone dnia 1 kwietnia 1656 roku

Ciebie dziś za Patronkę i Królową obieram

Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam.

A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi zniewolony pałam wraz z narodem moim nowym a żarliwym pragnieniem poświęcenia się Twej służbie, przyrzekam przeto, tak moim, jak senatorów i ludów moich imieniem, Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę.

Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym pośrednictwem Twoim i Syna Twego wielkim zmiłowaniem, nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem odniosę zwycięstwo, będę się starał u Stolicy Apostolskiej, aby na podziękowanie Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocznie uroczyście, i to po wieczne czasy, był święcony oraz dołożę trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co przyrzekam, przez ludy moje wypełnione zostało.

Skoro zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk kmieci spadły w tym siedmioleciu na Królestwo moje z rąk Syna Twojego, sprawiedliwego Sędziego, plagi: powietrza, wojny i innych nieszczęść, przyrzekam ponadto i ślubuję, że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, aby lud Królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić.

Ty zaś, o najlitościwsza Królowo i Pani, jakoś mnie, senatorów i stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw, abym u Syna Twego łaskę wypełnienia ich uzyskał.

 

KATECHEZA

Kilka dni temu w filmiku o kanonie Pisma Świętego, padło zdanie, że Biblia nie spadła z nieba. W jaki więc sposób powstała? Za początek tworzenia się tego zbioru ksiąg natchnionych uznaje się tradycję ustną: Pokolenie pokoleniu za pomocą opowiadań przekazywało sprawy dotyczące przeszłości. Dopiero wynalezienie pisma i jego rozpowszechnienie sprawiły, że niektóre z tych opowiadań zostały spisane. Często to samo wydarzenie było spisywane przez kilku autorów. Od samego początku więc dana księga nie wychodziła spod ręki tylko jednego autora. Po pewnym czasie zbierał je w jedno jakiś autor, który doprowadzał księgę do takiego kształtu i układu, jaki znamy dzisiaj.

Wiadomości o początku świata i człowieka, zawarte w pierwszych jedenastu rozdziałach Księgi Rodzaju, nie pochodzą od Adama czy Noego. Nikt też nie siedział przy Stwórcy, kiedy pojawiały się planety, aby to zrelacjonować. Są one raczej świadectwem wiary ludzi z czasów Mojżesza i proroków o początku świata, śmiertelnej naturze człowieka, o pochodzeniu zła. „Relacje” o początku świata nie są dokumentem, są refleksjami teologicznymi spisanymi pod natchnieniem Ducha Świętego (Pismo Święte ma charakter teandryczny, to znaczy bosko-ludzki, ponieważ do jego powstania potrzeba tych dwóch partnerów w tworzeniu dzieła).

Pisarze biblijni posługiwali się przyjętym w ich epoce światopoglądem, dlatego te relacje nie są wolne od błędów natury geograficznej czy astronomicznej. Nie zawsze też dbali oni o zachowanie chronologii, tak ważnej dla historii jako nauki.

ZAPAMIĘTAJ – Biblia nie jest podręcznikiem historycznym ani przyrodniczym, lecz księgą wiary (teologiczną), posługującą się obrazami historycznymi w celu ukazania sposobu działania Boga na rzecz zbawienia człowieka (nazywamy to historią zbawienia).

ZADANIE NA DZIŚ

Odpocznij przy Matce. Wczoraj był dzień do pracy. Dziś jest dzień świąteczny.