Parafia św. Kazimierza w Koszalinie

Rozważaj

WTOREK BIBLIJNY – 28.04 [Wtorek biblijny]

 TYDZIEŃ BIBLIJNY

DZIEŃ III

WTOREK

CZYTAMY ŁUKASZOWĄ EWANGELIĘ

Dzisiaj mamy kolejne trzy rozdziały Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 7-9). Najpierw się pomódl o światło Ducha Świętego, aby ta lektura była rzeczywistym spotkaniem z Bogiem w Jego Słowie. Możesz też zatrzymać się nad tym Słowem dłużej – po nabożnym czytaniu usystematyzuj sobie przeczytaną treść. Dziś spróbuj też sam zadawać sobie pytania do tekstu…

ROZWAŻANIE

„Panie dawaj nam zawsze tego chleba”. Widziałem kiedyś takiego mema wskazującego, że zatrzymując się tylko nad Słowem Bożym – czytamy jedynie menu, przyjmując zaś podczas liturgii Ciało Pańskie – rzeczywiście zasiadamy do wykwintnej uczty. Jezus jest tym, który podczas Eucharystii zstępuje z nieba i daje życie światu.

KATECHEZA

Kiedy czytamy relacje Ewangelistów, to możemy zauważyć, że janowa różni się od pozostałych. Jan jest bardziej teologiem, opisuje rzeczywistość duchową za pomocą symboliki, a jego przekaz jest bardziej emocjonalny. Ewangelie według Mateusza, Marka i Łukasza nazywamy synoptycznymi (od gr. synopsis = podobny). Choć różnią się od siebie w kilku szczegółach, w rzeczywistości są do siebie bardzo podobne, jakby czerpali z jednego źródła. Relacje synoptyków są różne między innymi, dlatego że pisali do innych ludzi i mieli różnych świadków wydarzeń.

Mateusz, apostoł Chrystusa, jest autorem Ewangelii skierowanej do Żydów. Prawdopodobnie pierwotnie została ona napisana w języku hebrajskim lub aramejskim, a następnie przetłumaczona na język grecki. Mateusz ukazuje współziomkom Jezusa jako oczekiwanego Mesjasza. Ciekawostką jest to, że jego Ewangelia zawiera 5 części odpowiedników Tory, czyli pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu – opowieści o Mojżeszu (Pięcioksiąg). Ewangelista ukazuje Jezusa jako nowego Mojżesza. Jego opowieść ewangeliczna zawiera się w 28 rozdziałach.

Marek to autor Ewangelii, która uznana jest za najstarszą. Prawdopodobnie pisma tego Ewangelisty powstały w Rzymie, gdzie spisywał relacje świętego Piotra. Tradycja widzi w nim postać młodzieńca z Ogrodu Oliwnego [Mk 14,51-52].  Najbardziej charakterystyczną cechą tej Ewangelii jest jej przystępność i stosunkowa łatwość odbioru. Markowa Ewangelia liczy 16 rozdziałów.

Łukasz jest autorem trzeciej z kolei Ewangelii. Według tradycji została ona spisana na prośbę Pawła Apostoła. On też prawdopodobnie udzielał Ewangeliście rad i wskazówek. Łukasz nie znał osobiście Jezusa, gdyż urodził się w czasach późniejszych, jednak przyjął całą jego naukę i głosił ją dalej. Inspiracją do napisania Ewangelii były dla niego inne ewangelie oraz relacje ludzi znających Chrystusa. Jest prawdopodobnie również autorem Dziejów Apostolskich. My już wiemy, ze jego Ewangelia zawiera się w 24 rozdziałach.

Jan jest autorem ostatniej w kolejności Ewangelii, trzech listów powszechnych i być może Apokalipsy. Został on osobiście powołany przez Jezusa na swojego ucznia, towarzyszył Mu w wędrówkach i przekazywał Jego nauki innym ludziom. Jego Ewangelię można podzielić na dwie części: opis działalności Jezusa (Księga Znaków) oraz opis Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Wprawdzie sam św. Jan napisał, że „cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać” o dziełach Zbawiciela [J 21,25], ale w swojej relacji zamknął je w 21 rozdziałach.