ŻYWY RÓŻANIEC

 

 

INTENCJE PAPIESKIE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 2023

STYCZEŃ

Za wychowawców – Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.

LUTY

Za parafie – Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.

MARZEC

Za ofiary nadużyć – Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

KWIECIEŃ

O kulturę niestosowania przemocy – Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli.

MAJ

Za ruchy i wspólnoty kościelne – Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

CZERWIEC

O zniesienia tortur – Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

LIPIEC

O życie eucharystyczne – Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

SIERPIEŃ

Za Światowe Dni Młodzieży – Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

WRZESIEŃ

Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

PAŹDZIERNIK

Za Synod – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

LISTOPAD

Za papieża – Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

GRUDZIEŃ

Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

INTENCJE DIECEZJALNE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 2023

Styczeń 2023 – o pokój na świecie, za uchodźców mieszkających na terenie naszej diecezji, o otwarcie serc na ich potrzeby.

Luty 2023 – za chorych, o zaufanie Bogu i powierzenie się Jego prowadzeniu, o niezbędną dla nich pomoc i opiekę.

Marzec 2023 – za odprawiających i prowadzących rekolekcje wielkopostne, o owoce nawrócenia i przylgniecie do Boga.

Kwiecień 2023 – prośba o nowe tchnienie Ducha  Świętego, o wprowadzenie w  życie postanowień II Synodu diecezjalnego.

Maj 2023 – za młodych rozeznających swoja drogę życiową, aby słuchali natchnień Ducha Świętego, a powołani do kapłaństwa i życia zakonnego odważnie podjęli Boże zaproszenie.

INTENCJE PARAFIALNE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 2023

Styczeń 2023 – Za rodziny naszej parafii – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

Luty 2023 – O dary Ducha Św i  żywą  wiarę  dla dzieci i młodzieży naszej parafii.

Marzec 2023 – O owocne przeżycie Wielkiego Postu i sakramentu pokuty  dla wszystkich parafian.

Kwiecien 2023 – Za nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, oraz osoby posługujące w naszej parafii.

Maj 2023 -Za wszystkich z naszej parafii, którzy  przygotowują się do przyjęcia sakramentów świętych oraz o wzrost czci dla Matki Bożej.

Czerwiec 2023 – Dziękując za dar powołania naszych  duszpasterzy  prośmy, aby z mocną wiarą, ufnością i otwartością  poddawali się Bożemu prowadzeniu.

Lipiec 2023 – Intencja  dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski.

Sierpień 2023 -O jedność we wspólnotach,  stowarzyszeniach i ruchach naszej parafii, oraz o duchowe owoce dla wszystkich pielgrzymujących do sanktuariów i nawiedzających miejsca kultu.

Wrzesień 2023 -Za  zelatorów Kół Żywego Różańca oraz liderów i członków wszystkich wspólnot i ruchów naszej parafii aby gorliwie przewodzili w wierze i apostolstwie.

Październik 2023 -O umiłowanie modlitwy różańcowej w naszej wspólnocie parafialnej, w naszych rodzinach.

Listopad 2023 – O naszą otwartość na parafian  ubogich, samotnych,  chorych i cierpiących – aby otrzymali potrzebną pomoc, wsparcie i pociechę.

Grudzień 2023 – O  przeżywanie  adwentu i czasu świątecznego w postawie  otwartości na Boże prowadzenie dla wszystkich parafian.

Naszą powinnością i obowiązkiem jest codziennie odmawiany jeden dziesiątek różańca, jedna tajemnica – przypisana nam na dany miesiąc przez odpowiedzialnych.

Różaniec to wyjątkowa modlitwa, w której razem z Maryją rozważamy życie Pana Jezusa i z każdym przekładanym w ręku koralikiem polecamy Bogu sprawy nasze, Kościoła i świata.

Razem z Maryją wielbimy dobroć Boga, ale i przeciwstawiamy się złu. Jak mawiało wielu Świętych : różaniec jest jak karabin skierowany przeciwko złu i szatanowi.

Dodatkowo spotykamy się na wspólnej Mszy Świętej w naszych intencjach oraz na spotkaniu formacyjnym w pierwsze środy miesiąca.